กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารจัดการสำนักฯ โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง บทบาทภารกิจ และอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนแนวทางการนิเทศงานในเขตบริการสุขภาพ รวมถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีนายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ นำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...