กิจกรรม-ข่าวสารผู้บริหารกรม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดประชุมถ่ายทอดนโยบาย DMS Reform – NCI Reform ให้แก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย เพื่อทำความเข้าใจในนโยบายของกรมการแพทย์ และนำไปสู่แผนปฏิบัติการในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...