alt : pdf

strategic


  1. พัฒนาสถาบันกรมการแพทย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Centers of Excellence/ National Institutes) เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ
  2. สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับสถานบริการสุขภาพให้มีศักยภาพด้านบริการและวิชาการ
  3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาบริการด้านการแพทย์ที่สำคัญตามบริบทของกรมการแพทย์
  4. พัฒนาบทบาทการเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด
  5. สร้างความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ ร่วมกับประชาคมอาเซียนและสุขภาพโลก
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพสูงสุด
alt : pdf
alt : pdf