วารสารกรมการแพทย์ยินดีรับเรื่องวิชาความรู้ทางการแพทย์และวิชาที่มีความสัมพันธ์กับวิชาแพทย์ ตลอดจนประวัติที่เกี่ยวกับกรมการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อลงพิมพ์โดยสนับสนุนให้บทความเป็นภาษาไทย แต่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ เรื่องที่ส่งมาพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และเมื่อตีพิมพ์แล้วต้องไม่ตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าบทความนั้นทำการคัดลอกมาจากผลงานอื่นๆ ทางวารสารจะไม่รับการพิจารณาตีพิมพ์บทความนั้น (นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ บรรณาธิการวารสารกรมการแพทย์)

NEW... วารสารกรมการแพทย์ ฉบับที่ 1/2560 ..(ฉบับล่าสุด)

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11